Privacyreglement

REVAQ is een multidisciplinair behandelcentrum dat richt zich op de reconditionering van patiënten
Privacy in de Leefstijl Kliniek
Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hebben wij verschillende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en medisch dossier te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik.  

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Om de behandeling van de patiënten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de zorgverlener uw administratieve en medische gegevens vastleggen. De voortgang van de zorg moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven. Het is de gewoonte dat de huisarts over een bezoek en/of behandeling wordt ingelicht. Indien u dit niet wenst, moet u dat bij uw bezoek aan de kliniek zelf aangeven. 

Beveiliging van de gegevens
De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de leefstijlcoach, de diëtist, de fysiotherapeut, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Daarnaast hebben ook personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens. Al deze bovengenoemde personen hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd. Voor meer informatie kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. In het privacyreglement is bijvoorbeeld geregeld dat u de gegevens kunt inzien die over uzelf zijn vastgelegd en dat u de fouten die eventueel daarin voorkomen, kunt laten herstellen. Als u van mening bent dat uw zorgverlener niet juist met uw gegevens omgaat, kunt u daarover een klacht indienen bij uw zorgverlener. Voor minderjarige patiënten die jonger zijn dan 16 jaar of patiënten die onder curatele zijn gesteld kunnen de wettelijke vertegenwoordigers (bijvoorbeeld de ouders) dit doen. Kinderen vanaf 12 jaar hebben daarnaast ook een zelfstandig recht tot inzage, correctie etc.

Gebruik voor wetenschappelijk onderzoek 
REVAQ voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van behandelmethoden. Wettelijk is geregeld dat informatie over uw behandeling bij REVAQ alleen geanonimiseerd (dus zonder naam en adres) kan worden gebruikt voor dit onderzoek. Indien u uitdrukkelijk bezwaar heeft tegen het anoniem gebruik van gegevens over uw behandeling, kunt u dit kenbaar maken bij uw behandelend zorgverlener. Over onderzoek waarbij het gaat om een nieuwe of niet-reguliere behandeling, wordt u expliciet geïnformeerd en geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens. Wetenschappelijk onderzoek wordt alleen uitgevoerd na toetsing door de medisch ethische commissie, doorgaans van het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum). Gegevens die nodig zijn voor wetenschappelijk onderzoek worden alleen beschikbaar gesteld met instemming van de patiënt óf, wanneer het een onderzoek in het algemeen belang betreft en alleen dan wanneer zeker is gesteld dat herleiden van de persoon niet meer mogelijk is. Uiteraard heeft u het recht om te weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling.

Aansprakelijkheid

Het advies van de fysiotherapeut, diëtist en/of leefstijlcoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De fysiotherapeut, diëtist en/of leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de fysiotherapeut, diëtist en/of leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fysiotherapeut, diëtist en/of leefstijlcoach.  

Klachten
REVAQ doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de fysiotherapeut, dietist en/of leefstijlcoach zelf of contact op te nemen met REVAQ. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij Geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Deze Geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de Geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Verzekeringen waar wij mee samenwerken

© 2023 REVAQ - All rights reserverd
Een moment geduld aub..
Product is toegevoegd aan de winkelwagen